OK
.
Tuesday, December 01, 2020

 

❇️مهلت اعتبار حکم طلاق 

◀️در موارد طلاق توافقی، این مهلت، سه ماه است. در مواردی که یکی از زوجین، علیرغم ابلاغ دفترخانه در مواقعی که غایب، مرد باشد، برای ثبت طلاق حاضر نگردد، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و موضوع به طرف غایب ابلاغ می گردد. این توضیحات، به غیر از مواردی است که زن، از شوهر خود وکالت در اجرای صیغه طلاق دارد. در این موارد، عدم حضور شوهر، مانع از ثبت طلاق نیست.

❇️حقوق زوجین پس از طلاق
 
◀️چنانچه زوجين درطلاق توافقي درباره ملاقات وحضانت فرزندان ؛ مهريه ؛ جهيزيه و مانند آن به توافق برسند و در متن راي طلاق توافقي ازسوي دادگاه توافقات مذكور گنجانده شود و صيغه طلاق نيز بين آنان جاري شود ولي يكي از طرفين از انجام توافقات خودداري نمايد دادگاه ميتواند مبادرت به صدور اجرائيه در اين موارد نمايد.
لذا برهمین اساس : پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آنها ، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذی نفع میتواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن،  بنماید . هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد ، میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمیباشد.