OK
.
Tuesday, December 01, 2020

 تعریف نفقـــه زن چیست ؟✳️

◀️نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد. هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. زنی كه همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری كند هم می‌تواند شكایت كیفری كند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد. هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا 5 ماه حبس محكوم می‌‌كند. نفقه عبارت است از هزینه های خوراك و پوشاك و مسكن و دارو و سایر هزینه هایی كه به طور متعارف برای زندگی كردن لازم است.


ویژگی های نفقه زن چیست ؟✳️

◀️اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد،زن بر دیگران مقدم خواهد بود. ماده 1203 قانون مدنی در این خصوص بیان داشت: در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر،زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود. زن می تواند نفقه زمان گذشته ی خود را مطالبه نماید و برای وصول آن اقامه دعوی کند،در حالی که "اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند." ماده 1206. زن اگر چه ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد و نفقه او مشروط به فقر او یا تمکن شوهر نیست. در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق،قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید (ماده 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت از خانواده) به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود. نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، درحالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است. طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون،طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهیها مقدم خواهد بود.


( عدم پرداخت نفقه ( ترك انفاق✳️

◀️شوهر مكلف به تامین نفقه زوجه می باشد . اگر از انجام این تكلیف خودداری كند ، زن می تواند از شوهر به جرم ترك انفاق شكایت كند . مجازات ندادن نفقه به همسر تا 6 ماه حبس می باشد.


ساقط شدن حق نفقه✳️


◀️
شرط وجوب پرداخت نفقه به زن این است كه زن در تمكین شوهر باشد . یعنی در محل سكونت شوهر ساكن شود و حوائج جنسی شوهر را برآورده كند و وظایف زناشویی را به انجام برساند . حال اگر زن به این تكالیف عمل نكند « ناشزه » می گردد و حق نفقه از او ساقط می شود . یعنی به او نفقه تعلق نمی گیرد.


مقدار نفقه✳️


◀️
مقدار نفقه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود . بنابراین اگر زن از خانواده ثروتمندی باشد ، مقدار نفقه او بیشتر از زنی است كه از خانواده متوسط است . اگر زن عادت به داشتن خدمتكار داشته باشد ، شوهر باید برای او خدمتكاری بگیرد​. نفقه زن مشروط به فقر یا توانایی مالی مرد نیست و حتی اگر زن ثروتمند باشد،میتواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت تمکین زن و عدم پرداخت نفقه از جانب مرد،زن می تواند تقاضای طلاق کند. اگر بودن زن در کنار شوهر در یک منزل،متضمن بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند خانه جداگانه اختیار کند و قاضی حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است نفقه زن به عهده شوهر خواهد بود.اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند تکلیف چیست؟
✳️


◀️
مرد در صورت احزار شرایط خاصی ملزم به پرداخت نفقه همسر خود است ودر صورت ترک انفاق مجازات خواهد شد. 
در صورتی که زن با شوهرش زندگی مشترک داشته باشد و شوهر هم توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد شوهر مکلف است نفقه زن خویش را پرداخت کند. ترک این انفاق از نظر قانونی جرم تلقی می‌گردد و در صورت ترک انفاق و شکایت زن، شوهر به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم می‌شود. ضمناً هر زمان که زن اعلام رضایت کند مجازات شوهر موقوف می‌شود.