OK
.
Tuesday, December 01, 2020

 

❇️طبقات ارث

◀️مطابق ماده 862 قانون مدنی، بستگان نَسَبی متوفی که می توانند از وی ارث ببرند به سه طبقه زیر تقسیم می شوند:

طبقه اول  ◀️ پدر و مادر و فرزندان و نوه ها

طبقه دوم  ◀️ پدر بزرگ و مادربزرگ و برادران و خواهران و برادرزاده ها و خواهرزاده ها

طبقه سوم◀️ عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها

◀️نکته: اصولا حتی اگر یک نفر از وراث یک طبقه در زمان فوت متوفی وجود داشته باشد، به ورثه طبقه بعد ارثیه ای تعلق نخواهد گرفت.