OK
.
Tuesday, December 01, 2020


❇️عناوین مهریه 

◀️مواردی که می توانند بعنوان مهر قرار بگیرند عبارتند از :

1.عین باشد مثل باغ

2.دین باشد مثل چک، سفته، برات

3.منفعت باشد مانند منفعت باغ

4.انجام کار مثل ساختمان خانه

5.آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشی

6.حقوق مالی باشد مثل سر قفلی یا حق تألیف ترجمه هاباید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیر گذار نیست و مهریه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) برداشته می شود.
 
◀️چنانچه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید. هنگام فسخ نکاح ،در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد ،مهریه به او تعلق می گیرد ، اما زمانی که فقط عقد شده وهنوز عروسی نکرده باشد، نصف مهریه به او تعلق می گیرد.

❇️شرايط مهريه

1.ماليت داشتن:
◀️مرد نمی تواند شروط غیرمقدور را برای مهریه قرار دهد،نمیتواند بگوید در صورت طلاق و مهریه همسرم جابه جایی کوه است. اینچنین شرط هایی باطل هستند.

2.قابل تملک باشد:
◀️مرد نمی تواند ميدان آزادی را مهريه همسرش قرار بدهد، زيرا جزو اماکن عمومی است.

3.معين باشد:
◀️يعنی مجهول نباشد؛يعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقيانوس آرام است، مهريه قرار دهد.

❇️افزایش مهریه

◀️در قوانین آمده است که افزایش ثانویه مهریه قابل استناد نیست ؛ این موضوع به این معنا است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند ، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود ؛ در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد . میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی است . گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه عقد نزد فرد معین و مشهور را دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت می‌گیرد ، مهریه محدودی اعلام می‌شود و سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر خانه‌ ، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که این موضوع از نظر قانون مورد قبول نیست . در حقیقت ، مهریه اصلی همان میزانی است که در هنگام جاری شدن صیغه عقد اعلام می‌شود ، بنابراین این موضوع که گاهی خانواده‌ها در هنگام مراجعه به محضر ، مهریه‌ای مغایر به آنچه شفاهی توافق کرده‌اند ، درج می‌کنند ، در محضر ، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده است ، توجهی ندارد .

❇️هبه مهریه

سوال؟!

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده(بخشیده )است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟!

◀️باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد:

1.حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

2.حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

3.حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه است.

◀️نتیجه:جواب سوال بله است.

❇️ضمانت از مهريه

◀️ضامن، هر دينى كه بدهكار بر ذمه داشته باشد را می تواند ضمانت كند. يكى از مواردی كه قابل ضمانت بوده، مهريه است. به ‌طور مثال در عقد نكاح، پدرِ زوج، پرداخت مهريه را ضمانت می ‌كند. اين نوع عقد ضمان نيز صحيح است. اما چنانچه زوجين بخواهند از اين نوع ضمانت بهره‌مند شوند بهتر اين است كه اين توافق بر سر ضمانت از مهريه مكتوب شود. متأسفانه در جامعه ما در هنگام توافق در ميزان مهريه عبارتی با اين مضمون كه «مهريه را كى داده، كى گرفته» از طرفين شنيده مى ‌شود و در مواردی آقايان با اين اميد كه همسر آنها هرگز مهريه خود را مطالبه نمی‌كند، زير بار مبالغ سنگين مهريه می ‌روند. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که بستگان زوج به همان اميد ضمانت، پرداخت مهريه را به زوجه وعده دهند. هرچند در صورتی که عقدی از عقود به‌ صورت مكتوب نباشد از طریق ادله اثبات دعوی نظير شهادت شهود می ‌توان آن را اثبات كرد اما در خصوص اين مورد خاص يعنی ضمانت از پرداخت مهريه، رويه عملی محاكم دادگستری به پذيرش اين نوع ضمانت منحصراً در صورت مكتوب بودن آن، تمايل دارد. صرف اینکه فرد وعده دهد که در آینده انجام تعهدی را عهده‌دار خواهد بود، فاقد قدرت اجرایی است و به این نحو سبب نمی‌شود تا پدر زوج متعهد و مسئول قلمداد شود. بنابراین اگر پدر زوج فقط چنین وعده‌ای به زوجه داده باشد، فایده‌ای نداشته و برای اینکه پدر زوج، متعهد تلقی شود و بعدا بتوان در صورت ناتوانی زوج از پرداخت مهریه از پدر او، مهر را وصول کرد، باید در قباله نکاحیه ذکر شود که او نیز بخشی از مبلغ مهریه را بر عهده می‌گیرد.

◀️تکلیف مهریه در صورت فوت ضامن : هرچند مهریه به خودی ‌خود، دینی حال است؛ نه موجل، بعد از فوت پدر زوج که ضامن پرداخت مهریه است، این دین که بر ذمه پدر زوج یا همان متوفی بوده، به طریق اولی حال و قابل مطالبه تلقی می‌شود. بر همین اساس زوجه می‌تواند برای اخذ مهریه خود درباره آن قسمت که بر عهده متوفی (پدر زوج) بوده است، به طرفیت ورثه، اقامه دعوی کند.

❇️مطالبه مهریه از اجرای ثبت

◀️یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعداً این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول(ماشین، موبایل یا...) و یا مال غیر منقول(ملک) توقیف می‌شود،البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.

◀️بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

1.مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارائه قباله ازدواج

2.مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه

3.پرداخت نیم عشر دولتی:بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند.(ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

4.معرفی اموالی برای توقیف. به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت،معرفی مال جهت توقیف،10 روز پس از ابلاغ اجراییه است.

❇️عند المطالبه و عند الاستطاعه

◀️در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن اين عبارت در سند رسمي ازدواج كه به امضاي همسر (مرد) رسيده باشد، زن هر وقت بخواهد مي تواند مهريه را از مرد بخواهد. در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از  عبارت در متن سند رسمي ازدواج، درخواست مهريه از مرد مشروط به داشتن مال و توانايي مرد در پرداخت مهريه است.


❇️اموال غیر قابل توقیف در مطالبه مهریه و سایر دعاوی

◀️در مطالبه مهریه و سایر دعاوی،اموال زیر را نمیتوان از بدهکار توقیف کرد:

 منزل مسکونی و اثاثیه مورد نیاز زندگی 
• ودیعه مسکن در عقد اجاره 
• آذوقه و مواد غذایی
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی 
• ابزار کار کسبه،پیشه وران،کشاورزان 
• تلفن

❇️اثر فسخ نکاح در پرداخت مهریه

◀️اگر در عقد نکاح قبل از وقوع نزدیکی بین زن و شوهر عقد با وجود یکی از دلایل شرعی فسخ شود هیچ مهریه ای به زن تعلق نمیگیرد،مگر اینکه علت فسخ ناتوانی شوهر از انجام عمل زناشویی باشد که این عیب عنن گفته می شود و در این صورت نیمی از مهریه به زن تعلق خواهد گرفت. اگر فسخ نکاح به هر جهتی بعد از نزدیکی واقع شود تمام مهریه تعیین شده به زن تعلق خواهد گرفت. اگر مهریه تعیین نشده باشد و نکاح به علت عنن فسخ شود زن می تواند نیمی از مهر المثل خود را از مرد مطالبه نماید. اگر علت فسخ نکاح تدلیس یعنی فریب خوردن مرد توسط زن باشد در هیچ صورتی هیچ مهری به زن تعلق نخواهد گرفت.

❇️مهریه زن بعد از ازدواج مجدد 

مهریه زن بعد از ازدواج مجدد قطع می شود یا در شرف زندگی با همسر جدید می تواند از همسر سابق خود مهریه بگیرد؟!

◀️زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و حق مطالبه مهریه خود را دارد. زوجه حتی پس از طلاق نیز در صورتی که مهر خود را نبخشیدہ باشد مالک مهر  محسوب شدہ و حق مطالبه و دریافت آن را دارد، پس به هیچ وجه ازدواج مجدد خانم مانع دریافت حق قانونی و شرعی ایشان نمی باشد و در هرحال زوج مکلف به پرداخت مهر می باشد.

❇️مهریه 110 سکه

◀️برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از 110 سکه بخشوده نمی شود، بلکه  برای مرد حبس به دنبال ندارد. و چنانچه شوهر اموالی به ارزش بیش از 110 سکه داشته باشد و مشمول مستثنیات دین نیز نباشد، زوجه میتواند تمام مهر خود را تا هر میزان که باشد وصول نماید.

❇️عدم توان بر پرداخت مهریه


◀️در صورت عدم توان بر پرداخت یکجای مهریه ، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید.


❇️مهریه پس از فوت زن


◀️مهریه پس از فوت زن،توسط ورثه او و پس از فوت شوهر،توسط زن از اموال باقی مانده شوهر (ترکه) قابل وصول است.


❇️بذل و بخشش مهریه

◀️بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.