OK
.
Tuesday, December 01, 2020


❇️اجاره نامه

◀️فروش نامه یا اجاره نامه، یا به طور کلی هر سندی، که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، چه در نزد مشاور املاک و توسط مشاور املاک، چه در خارج از آن و توسط طرفین نوشته شده باشد، سند عادی بوده و رسمی نیست. این اسناد هر چند ارزش کامل قانونی دارند و در دادگاه قابل استناد هستند، اما ممکن است مورد انکار قرار گیرند، و دارنده این اسناد باید صحت آن ها را اثبات کند.

❇️نکته مهمی که باید در قراردادهای اجاره باید توجه کنید:

◀️همیشه قراردادهای اجاره خود را با حضور دو نفر شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کنند، منعقد کنید؛ در غیر این صورت، مشمول حمایت های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، خصوصاً در باب تخلیه فوری ملک پس از پایان مدت اجاره نخواهید شد.