OK
.
Wednesday, November 25, 2020

 

✳️جهیزیه

◀️​در زمان خرید جهیزیه، فهرستی از اقلام خریداری شده تهیه نموده و به امضا زوج برسانید تا در آینده بتوانید مالکیت زن را بر کالاهایی که به عنوان جهیزیه خریداری کرده اید اثبات نمایید. نگهداری فاکتور خریداری کالاهای خریداری شده نیز می تواند به عنوان یک روش جایگزین مورد استفاده قرار گیرد.

✳️فروش جهیزیه

◀️اگر برابر حكم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محكوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص كلاهبرداری مكلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.

◀️نکته : اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند،باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند. اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.