OK
.
Saturday, November 28, 2020
   

 
 


وکیل طلاق از طرف زوج

 

وفق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد .اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

پس :

زوج می تواند هر زمان که خواست اقدام به طلاق زوجه نماید فقط باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند .

نکات

1.       عدم ثبت ازدواج مانع از رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه نیست .

2.      اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد. مثل این است که موکل شخصا طلاق داده است و در این صورت حکم آن از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی است که موکل می دهد .
توضیح: اگر وکیل زوج اقدام به طلاق زوجه از طرف زوج نماید نوع طلاق همان خواهد بود که اگر زوج قصد آن را داشته است .

فرقی ندارد درعقد موقت مدت آن چقدر باشد چه یک روز و چه نود و نه سال ! طبق ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است .

3.     طلاق به علت عسر و حرج بائن است .

4.     زوج به طور یک جانبه و بدون حضور زوجه می تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود خود را اعلام کند .