OK
.
Saturday, November 28, 2020
   

 
   

وکیل توهین

در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از این بین می توان به جرم انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد . در ماده 608 این قانون مقرر شده است   : توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

مصادیق جرم توهین

با دقت در مفاد این ماه مشخص می شود کهجرم توهین می تواند به شکل گفتار ، کردار ، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد . بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن ، هل دادن تحقیر آمیز دیگری و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا عمامه یا روسری از سرشخصی محترم و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است ، می تواند توهین کیفری محسوب شود همینطور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند

در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری و یا غیابی باشد در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین ، موضوع این ماده شده است . همچنین در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشد

موضوع جرم توهین

نکته دیگری که در مورد این ماده حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل ادارات قابل تحقق نیست . دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است : طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست .

البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می گیرد یا خیر ، بین حقوقدانان اختلاف نظر است . اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی  (بدون لقب (بکار ببرند و یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند

رویه پیگیری کیفری

در صورت وقوع جرم توهین ، قربانی جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم کند .

توهین به مقامات

طبیعتا هر آنچه شخصی که به او توهین می شود بزرگ تر بوده و از شان و مقام اجتماعی بالاتری برخودار باشد توهین به او هم جرم بزرگتری محسوب می شود به همین خاطر توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین تر نسبت به توهین به افراد عادی است . در ماده 609 قانون مجازات اسلامی آمده است : هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

برای تحقق جرم موضوع این ماده مرتکب باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و و اقف به سمت و مقام او باشد و الا عمل او توهین به شخص عادی محسوب می شود .

کیفری که قانونگذار در این ماده برای اهانت به کسانی که در سمت های مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده گذشته نسبت به توهین به افراد عادی در نظر گرفته شده است . در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان راشکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف کند .

البته در کشور ما از آن جهت که مقام معظم رهبری هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ شرعی بالاترین و ارزشمندترین مقام است جرم توهین به ایشان نیز با سایر توهین ها متفاوت است در ماده 514 قانون مجازات اسلامی آمده است : هر کس به حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . مرتکب این جرم می تواند خارجی مسلمان و حتی غیرمسلمان باشد زیرا لزوم احترام به مقامات مذکور در این ماده به نظام حاکم بر کشور ارتباط دارد و از تکالیف هر ایرانی و یا خارجی مقیم ایران است . در ضمن این جرم از جرایم عمدی است و سوء نیت خاص آن قصد اهانت به مقامات مذکور است . اهانت ممکن است به صورت کتبی ، گفتاری و رفتار اهانت آمیز باشد .