OK
.
Saturday, November 28, 2020
   

 
   

وکیل مهریه

 

1.       تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دائم این گونه نیست.

2.      در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

3.     بدانیم كه تعیین مهریه بالا، ایمن كننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه ناچیز هم توصیه نمی‌شود

4.     مهریه در سند نكاحنامه ذكر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

5.     زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس كانون خانواده و رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

6.      چنانچه مهریه در نكاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاكم عمومی مطالبه نمود.

7.     در صورتی كه مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانك مركزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد كرد.

8.     مهریه تا حدی كه رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

9.      برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه

1.       مالیت داشته باشد

2.      قابل تملك و نقل و انتقال باشد

3.     معلوم و معین باشد

4.     قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد